Stoa of Attalos II

Ancient Agora of Athens, Adrianou, Athens, Greece, 37.9749035, 23.723392399999966